Vajnachská diaspora České republiky, o. s.

Domů | Stanovy | Kontakt
Obr: Karlův most, Praha

        Stanovy občanského sdružení:

Článek 1. Název a sídlo.

Název: Vajnachská diaspora České republiky o. s, (dále jen "sdružení")
Sídlo: Havelská 525/4, Praha 1 - Staré město, PSČ 110 00

Článek 2. Statut sdružení.

 1. Sdružení je dobrovolné, nezávislé, sdružující členy na základě společného zájmu.
 2. Sdružení je právnickou osobou.

Článek 3. Cíl činnosti sdružení.

 1. Cílem sdružení je zachování vajnachské identity, jazyka, kultury a tradic příslušníků vajnachské diaspory České republiky a obhajoba práv, zájmů, cti a důstojnosti příslušníků vajnachské diaspory a celého vajnachského národa.
 2. Za tímto účelem bude sdružení usilovat o:
  • realizaci kulturních aktivit a podporu rozvoje vajnachské kultury,
  • podporu vajnachských tradic,
  • podporu a udržování vajnachského jazyka,
  • podporu členů vajnachské diaspory při integraci do české společnosti,
  • podporu vzdělávacích a sportovních aktivit členů diaspory a jejich dětí,
  • spolupráci s vajnachskými organizacemi v jiných zemích, českými i mezinárodními organizacemi,
  • vybudování vajnachského kulturního centra,
  • o sociální a právní obhajobu příslušníků vajnachské diaspory,

Článek 4. Členství.

 1. Členem sdružení mohou být fyzické osoby starší 18 let a právnické osoby, které souhlasí se stanovami a cíli sdružení.
 2. O přijetí za člena sdružení rozhoduje na základě přihlášky rada sdružení.
 3. Členství vzniká dnem přijetí za člena a zaplacením členského příspěvku.
 4. Členství zaniká:
  1. vystoupením člena písemným oznámením radě,
  2. úmrtím člena,
  3. u právnické osoby jejím zrušením,
  4. zrušením členství na základě rozhodnutí valné hromady,
  5. zánikem sdružení.

Článek 5. Práva a povinnosti členů.

 1. Člen sdružení má právo:
  1. účastnit se jednání členské schůze,
  2. volit orgány sdružení,
  3. být volen do orgánů sdružení,
  4. obracet se na orgány sdružení s podněty a stížnostmi a žádat o jejich vyjádření.
 2. Člen má povinnost zejména:
  1. dodržovat stanovy sdružení,
  2. aktivně se podílet na plnění cílů sdružení,
  3. svědomitě vykonávat funkce v orgánech sdružení,
  4. platit členské příspěvky ve výši stanovené valnou hromadou,
  5. dbát na to, aby nebyly poškozovány zájmy a dobré jméno sdružení.

Článek 6. Orgány sdružení.

Orgány sdružení jsou:

 1. valná hromada,
 2. rada sdružení,
 3. předseda,
 4. revizní komise.

Článek 7. Valná hromada.

Valná hromada je nejvyšším orgánem sdružení.

 1. Valnou hromadu tvoří všichni členové sdružení.
 2. Valnou hromadu svolává sdružení podle potřeby, nejméně však jedenkrát ročně. Rada svolá valnou hromadu vždy, když o to požádá nejméně pětina členů sdružení.
 3. Valná hromada zejména:
  1. rozhoduje o změnách stanov sdružení,
  2. schvaluje úkoly sdružení pro příslušné období, rozpočet a roční závěrku hospodaření,
  3. volí členy rady sdružení a předsedu rady,
  4. rozhoduje o počtu členů rady sdružení,
  5. rozhoduje o zrušení členství,
  6. rozhoduje o zrušení sdružení.
 4. Valná hromada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů.
 5. Každý člen má jeden hlas. Hlasy všech členů jsou rovné.
 6. Valná hromada rozhoduje na základě hlasování. Rozhodnutí je přijato, jestliže pro něj hlasuje prostá většina přítomných členů. Rozhodnutí o změně stanov a o zrušení sdružení je přijato, jestliže pro něj hlasují alespoň dvě třetiny všech členů sdružení.

Článek 8. Rada sdružení.

 1. Rada sdružení je výkonným orgánem sdružení, který za svou činnost odpovídá valné hromadě. Rada řídí činnost sdružení v období mezi zasedáními valné hromady.
 2. Členství v radě vzniká volbou na valné hromadě na základě návrhu některého ze členů.
 3. Rada má nejméně 3 členy.
 4. Radu svolává předseda, v jeho nepřítomnosti místopředseda, nejméně jedenkrát ročně.
 5. Rada zejména:
  1. volí ze svých členů místopředsedu,
  2. koordinuje činnost sdružení,
  3. svolává valnou hromadu,
  4. zpracovává podklady pro rozhodnutí valné hromady,
  5. rozhoduje o přijetí za člena sdružení.
 6. Předseda a místopředseda rady zastupují sdružení navenek a jednají jeho jménem samostatně. Místopředseda zastupuje sdružení na základě písemného pověření předsedy.
 7. K zajištění činnosti sdružení může rada zřídit kancelář sdružení, sekretariát sdružení.
 8. Rada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jejích členů.
 9. Rada rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů.
 10. Jestliže se přes opakované nejméně dvojí svolání v průběhu 12 měsíců nesejde usnášeníschopná valná hromada, přebírá její pravomoci rada.

Článek 9. Předseda.

 1. Předseda naplňuje rozhodnutí rady a zastupuje sdružení navenek, jedná jeho jménem, přijímá zaměstnance sdružení do pracovního poměru a rozhoduje o běžných záležitostech sdružení. Rozsah pravomocí předsedy stanoví rada.
 2. Předsedu volí valná hromada sdružení.
 3. Předseda je odpovědný za plnění rozhodnutí rady, vedení účetní evidence a plynulý chod sdružení.

Článek 10. Zásady hospodaření.

 1. Sdružení hospodaří s movitým i nemovitým majetkem.
 2. Zdroji majetku jsou zejména:
  1. dary a příspěvky právnických a fyzických osob,
  2. výnosy majetku,
  3. členské příspěvky,
  4. dotace a granty.
 3. Za hospodaření sdružení odpovídá rada sdružení, která každoročně předkládá valné hromadě zprávu o hospodaření, včetně účetní závěrky.

Článek 11. Zánik sdružení.

 1. Sdružení zaniká:
  1. dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným sdružením na základě rozhodnutí valné hromady,
  2. rozhodnutím Ministerstva vnitra.
 2. Zaniká-li sdružení dobrovolným rozpuštěním, rozhodne současně valná hromada o způsobu majetkového vypořádání.

Článek 12. Závěrečná ustanovení.

 1. Sdružení může na základě rozhodnutí valné hromady vydat organizační a jednací řád sdružení.
 2. Sdružení má právo v souladu s cíli své činnosti obracet se na státní orgány s peticemi.

V Praze dne 17. ledna 2012